Algemene voorwaarden JenA Ventilatie B.V.

(gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland op 7 januari 2020 onder nr. 4/2020)

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met JenA Ventilatie B.V., hierna te noemen “JenA”, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, opdrachtbevestigingen en leveranties of montages.

B. Hierna wordt onder “wederpartij” verstaan degene aan wie JenA een aanbieding doet, alsmede degene met wie JenA een overeenkomst sluit. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

C. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door JenA zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

D. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. Offertes en overeenkomsten

A. Alle offertes van JenA zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor alle offertes en aanbiedingen van JenA, die niet vrijblijvend zijn, geldt een aanvaardingstermijn van 30 dagen na dagtekening.

B. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijsindicaties, tekeningen, en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor JenA slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door JenA is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.

C. Indien gelet op de aard en/of omvang van de werkzaamheden geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht hetgeen is overeengekomen zoveel als mogelijk weer te geven.

D. JenA is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de door JenA verstrekte prijsopgave.

3. Intellectuele eigendom

A. Alle tekeningen, documenten, informatie, berekeningen, modellen, beschrijvingen en/of ontwerpen die JenA aan wederpartij verstrekt in het kader van onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en/of de overeenkomst tussen JenA en de wederpartij, hierna de “stukken”, zijn en blijven eigendom van JenA, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

B. Wederpartij mag de stukken niet verstrekken/tonen aan derden, kopiëren, of (in)direct geheel of gedeeltelijk (doen) gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij JenA daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft, op straffe van verbeurte van een boete van € 7.500,– per overtreding.

C. Het verbod zoals opgenomen in onderdeel B van dit artikel blijft bestaan, ook na de beëindiging/ontbinding of het einde van de overeenkomst tussen JenA en wederpartij.

4.Prijzen

A. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen/lasten welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

B. JenA is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.

C. Indien de prijzen en/of tarieven van de toeleveranciers van JenA, dan wel andere prijsbepalende factoren, tussen de datum van sluiting van de overeenkomst en de datum van aflevering en/of uitvoering een verhoging ondergaan, is JenA gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

D. JenA heeft de bevoegdheid om door haar verricht meerwerk afzonderlijk bij wederpartij in rekening te brengen aan de hand van door JenA gehanteerde gebruikelijke tarieven.

E. Hierna wordt onder het “werk” verstaan het totaal aan werkzaamheden die JenA in het kader van haar overeenkomst met wederpartij verricht en/of zal verrichten, alsmede de levering van (de overeengekomen) zaken. Indien JenA gebruik maakt van een samengestelde prijsopgave, in die zin dat aan bepaalde onderdelen van het werk een prijs wordt toegekend, kan JenA niet verplicht worden tot verrichten van slechts één gedeelte of enkele gedeeltes van het werk tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

F. Wederpartij kan jegens JenA geen rechten ontlenen aan (eerdere) aanbiedingen en/of offertes betrekking hebbende op voorgaande opdrachten/overeenkomsten met JenA.

5. Levering en uitvoering

A. JenA zal in voorkomende gevallen op voorhand de voor het werk benodigde zaken leveren bij de wederpartij. Vanaf het moment van deze levering, zijn deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

B. In voorkomende gevallen zal JenA het werk in gedeelten opleveren, in ieder geval wanneer er tussen de uitvoering van gedeelten van het werk perioden van tijd verstrijken en/of wederpartij en/of andere partijen tussendoor werkzaamheden uitvoeren aan of in de buurt van het werk. Het moment van deel- of eindoplevering vindt plaats in ieder geval op het moment dat JenA haar werkzaamheden voor (dat gedeelte van) het werk heeft voltooid. Bij iedere deeloplevering alsook de eindoplevering zal wederpartij voor zoveel als mogelijk met JenA de verrichte werkzaamheden opnemen en bij akkoord bevinding goed keuren.

C. Opgegeven (op)levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering waarbij de opgegeven (op)levertijden niet als een fatale termijn dienen te worden beschouwd, dient JenA schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij JenA nog een redelijke termijn tot (op)levering moet worden geboden.

D. Omstandigheden bij wederpartij die leiden tot vertraging van het werk van JenA, moeten tijdig aan JenA worden gemeld. Indien de overeengekomen (op)levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is JenA niet schadeplichtig jegens wederpartij.

E. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan wederpartij ter bewaring gegeven zaken of van zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

F. Indien door JenA (of een door haar ingeschakelde derde) werkzaamheden worden uitgevoerd op een locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, zorgt de wederpartij kosteloos voor de door JenA in redelijkheid gewenste faciliteiten.

G. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie waar JenA (of een door haar ingeschakelde derde) de werkzaamheden uitvoert. De wederpartij garandeert dat alle op locatie aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

6.Betaling

A. JenA is gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen, en om gedurende de uitvoering van haar werkzaamheden tussentijds te factureren.

B. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is.

C. Vanaf het moment, waarop de wederpartij in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan JenA over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend, onverminderd het recht van JenA op volledige schadevergoeding.

D. Wederpartij kan ten aanzien van de betaling van de facturen van JenA geen beroep doen op verrekening, opschorting, korting of compensatie.

E. Alle kosten van invordering van het door de wederpartij verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde factuurbedragen, met een minimum van € 250,– per factuur.

F. Betalingen van de wederpartij aan JenA zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.Eigendomsvoorbehoud

A. Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, verblijft de eigendom van het door JenA aan de wederpartij geleverde zaken bij JenA, voor zover de aard van het geleverde hieraan niet in de weg staat. Het eigendom verblijft bij JenA tot het moment van volledige betaling door de wederpartij van al hetgeen hij aan JenA is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) en montage(s) ten grondslag liggende, tussen JenA en de wederpartij gesloten schriftelijke overeenkomst(en) met inbegrip van alle gezamenlijke (saldo-)verplichtingen en alle vorderingen van JenA wegens het tekortschieten door de wederpartij (inclusief rente, kosten en boete) ten aanzien van zodanige overeenkomst(en).

B. JenA is zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij is gehouden tot het verlenen van medewerking aan voornoemd weghalen van het geleverde, onder meer door het verlenen van toegang tot haar bedrijfsterrein, op straffe van betaling aan JenA van een boete van 20% van het desbetreffende factuurbedrag inden wederpartij hiermee in gebreke is onverminderd de overige rechten van JenA.

C. Wederpartij staat ervoor in dat een beslag op door JenA geleverde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aan de kant van wederpartij, zal wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van JenA.

8.Opschorting en ontbinding

A. JenA is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst aan JenA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

B. Voorts is JenA gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

C. Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden zijn de vorderingen van JenA op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien JenA de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

D. JenA behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

9. Overmacht

A. Indien JenA door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is JenA gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van JenA op betaling door de wederpartij voor reeds door JenA verrichte prestaties. In geval van opschorting zal JenA gerechtigd blijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

B. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor JenA tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, werkstaking bij haar en/of haar toeleveranciers, internetstoring, stroomuitval, onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade, natuurrampen, onvoorzienbare overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar en/of bij haar toeleveranciers, alsmede onvoorzienbare wanprestatie door haar toeleveranciers waardoor JenA haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

10 Gebreken; klachttermijnen

A. Zichtbare gebreken aan het door JenA opgeleverde, dient wederpartij binnen acht dagen na de daarvoor van belang zijnde deel- of eind(op)levering schriftelijk aan JenA te melden, bij gebreke waarvan ieder recht van wederpartij ter zake van zichtbare gebreken vervalt.

B. Niet zichtbare gebreken dienen door wederpartij schriftelijk te worden gemeld bij JenA binnen acht dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, bij gebreke waarvan ieder recht van wederpartij ter zake van onzichtbare gebreken vervalt.

C. Indien er sprake is van een aan JenA toerekenbare tekortkoming zal JenA naar eigen keuze zorgdragen voor herstel, vervanging of schadeloosstelling, een en ander tenzij het gebrek dit niet rechtvaardigt.

11.Aansprakelijkheid

A. In alle gevallen geldt dat JenA nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

B. JenA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

C. JenA is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens aan JenA heeft verstrekt.

D. JenA is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde zaken of het opgeleverde, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van haarzelf of van degenen, waarvan zij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

E. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van JenA in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

12.Overdracht en verval van rechten

A. JenA is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

B. Ieder vorderingsrecht van wederpartij jegens JenA vervalt, indien JenA niet binnen 12 maanden na het ontstaan van het vorderingsrecht daaromtrent in rechte is betrokken.

13. Toepasselijk recht

A. Op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 1.B is Nederlands recht van toepassing.

B. Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de overeenkomst zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de relatief bevoegde rechter in Nederland.

C. De rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met JenA gesloten overeenkomsten, met uitzondering van de gevallen waarbij de relatieve bevoegdheid vanwege de aard van de rechtsbetrekking niet tot de vrije bepaling van partijen staat.